tirsdag 17. april 2012

Omdanning fra borettslag til sameie

En viktig sak til årets generalforsamling i Pollen II er styrets forslag om å omdanne Pollen II Borettslag til sameie. Dokumentene til generalforsamlingen skal nå være sendt ut til alle andelseierne i postkassen. Styret ønsker i tillegg å legge ut informasjon på nettsidene. Vi oppfordrer samtidig andelseierne til å møte på generalforsamlingen 25. april kl. 18 på Hundsund Grendesenter/skole.

Det er andre gang omdanningssaken kommer opp for generalforsamlingen - slik loven krever. På generalforsamlingen i fjor ble det med klart flertall besluttet at borettslaget skulle omdannes til sameie. For at vedtaket skal kunne gjennomføres, kreves det to generalforsamlingsvedtak med 2/3 flertall av samtlige beboere.

Etter styrets vurdering er det på de fleste områder ikke så store forskjeller mellom borettslag og sameie. Likevel er det et par forhold som er viktige og som har vært avgjørende for at styret anbefaler en omdanning:

- Redusere driftskostnadene ved å slå sammen Pollen I og Pollen II til ett sameie. Det vil være mye å spare på å slå driften av de to byggene sammen. Styrene i Pollen I og Pollen II har et felles ønske om sammenslåing. Skal vi kunne gjøre det, er det en forutsetning at Pollen II omdannes til sameie.
- Verdiutvikling av leilighetene. Eiendomsmeglere bekrefter at de vurderer leiligheter i Pollen II som mer attraktive når det nå er kjent av borettslaget er under omdanning til selveier. Bakgrunnen er at borettslagsordningen har blitt mindre fordelaktig de senere år. Pollen II er alene om å være borettslag i Rolfsbukta ettersom Fornebu Utvikling har valgt å organisere alle øvrige bygg som sameier.
I dokumentene til generalforsamlingen inngår også styrets vurderinger av fordeler og ulemper som ble utarbeidet til generalforsamlingen i fjor.

Målet er å gjennomføre omdanning fra årsskiftet 2012-13. De innebærer blant annet at andelseiere som fortsatt har lån gjennom borettslagets fellesgjeld konverterer lånene innen 1. juli i år.

Ved omdanning til sameie er det nødvendig å tilpasse vedtekter og husordensregler for Pollen II til sameie, samtidig har styret ønsket å harmonisere disse med Pollen I for å tilrettelegge for en fremtidig sammenslåing av de to sameiene. Forslagene til nye vedtekter og nye husordensregler følger i generalforsamlingsdokumentet.

Kostnadene til omdanning er beregnet til 274.201 kr basert på gjennomføring fra 1. januar 2013. Budsjettet inkluderer kr. 82.776 i offentlige gebyrer og utgjør kr 11.922 per leilighet. Deler av beløpet er tatt inn i husleieøkningen fra 2012.

Advokatfirma Brækhus Dege DA bistår Pollen II Borettslag med tilretteleggelse av omdanningsprosessen og vil være til stede under generalforsamlingen. Eventuelle spørsmål forut for møtet kan rettes til advokat Ivar A Barstad eller advokat Mikkel Tømt på telefon 23 23 90 90.

Styret vil med dette oppfordre alle andelseierne til å komme på generalforsamlingen 25. april kl. 18 på Hundsund Grendesenter/skole og delta i beslutningen. Dersom dere har spørsmål på forhånd, kan styrets medlemmer kontaktes. Andelseiere som ikke kan møte oppfordres til å gi fullmakt til en i styret.